English 

Privacy and Cookie Statement

The following privacy and cookie statement applies to all site visits and agreements with

Lorna Tasker Professional Translator, Rembrandtlaan 4, 1231 AC Loosdrecht Chamber of Commerce registration number 80347401.

Version: 2021-02-26, v1.0

We respect visitors’ privacy to our website and ensure that the information you provide to us is treated confidentially. Below you will find details of how we do this, what personal data we collect from you, and what purposes.

The use of personal data
When using our website www.professionaltranslator.nl, we obtain certain information from you, which may be personal data. We only store and use the personal data provided directly by you, in the context of the service you have requested (e.g. via the contact form) or where it is clear at the time of provision that you are giving it to us for processing. We will not use your personal data for any other purpose unless you have given your prior consent or we are allowed or required to do so by law or agreement.

 Purposes of use
To provide you with the best possible service, Lorna Tasker Professional Translator will store your personal data on occasion. Lorna Tasker Professional Translator uses your personal data for:

– Relationship management, including contacting you at your request;

Description of the personal data
For the above purpose, we will process the following personal data from you:

 • name and address details;
 • company details;
 • function;
 • gender;
 • email address;
 • (mobile) phone number;
 • IP-address;
 • technical browser information;
 • cookie ID.

Storage terms
We do not retain your personal data any longer than is necessary to achieve the purposes set out in this privacy and cookie statement.

Confidentiality & disclosure to third parties
We treat your personal data with confidentiality. We will not provide the personal data we collect through our website to third parties for their direct marketing purposes. Furthermore, we will not provide the data you provided to other parties unless you have given your prior consent this is necessary within the framework of the execution of the agreement or we are allowed or required to do so by law or the agreement.

Data protection
Lorna Tasker Professional Translator uses careful security procedures to protect the processed data, such as preventing unauthorised access to this data.

Cookies
Cookies are used on this website to determine the country you come from and thus offer the correct language website. Cookies are small information files that can be automatically stored on your computer or read from your device (including a PC, tablet or smartphone) when you visit a website, which is done via the device’s web browser.

Cookies are used on our website to:

 • enable the functionality of the website and to protect the website;
 • analyse the use of the website and improve the website on that basis.

Technical or functional cookies
The main purpose of cookies is to save you time and effort. For example, when you adjust a webpage to your personal preferences or navigate a website, cookies remember the chosen settings and preferences for future use. When you next visit the website, the cookies can retrieve the data you entered earlier, making it easier for you to navigate and use the website’s features again as you have previously configured them.

Enabling and disabling cookies
You can choose whether or not to accept cookies. Most browsers automatically accept cookies. Most browsers automatically accept cookies, but you can usually modify your browser settings to decline cookies if you prefer (check your browser’s help page for exact instructions). If you choose not to accept cookies, you may not be able to take full advantage of some of this website’s interactive features or any other websites you visit.

Deleting cookies
Most cookies have an expiry date. This means that they will automatically expire after a certain period of time and no longer record data from your site visit. You can also choose to delete cookies manually before their expiry date. For more information, please consult the manual of your browser.

Your legal rights
If you have any questions or would like to know what personal data we hold about you, you can always contact us. You can do this by contacting us via the contact form, sending us an email to info@professionaltranslator.nl, or calling us on 06 42 525620 Monday to Friday, between 9:00 and 17:00.

You have the following rights:

 • to be told what personal data we have and what we do with it;
 • to see the exact personal data we have;
 • to have errors corrected;
 • request deletion of outdated personal data;
 • withdraw consent;
 • object to a certain use;
 • transferability of data.

Please make sure that you always clearly state who you are so that we can be sure that we are not modifying or deleting data relating to the wrong person.

Changes to this privacy and cookie statement
We reserve the right to modify this privacy and cookie statement. Changes will be published on our website. It is therefore recommended that you consult this policy on a regular basis so that you are aware of any changes.

Contact details
Lorna Tasker Professional Translator
Rembrandtlaan 4, 1231 AC Loosdrecht
CoC nummer: 80347401

Personal Data Authority
We are happy to help you if you have any complaints about your personal data processing. Under the privacy laws, you have the right to submit a complaint with the Data Protection Authority against our processing of your personal data. You can, for this purpose, contact the Data Protection Authority (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en).

 

Nederlands

Privacy- en cookieverklaring

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle sitebezoeken en overeenkomsten met Lorna Tasker Professional Translator, Rembrandtlaan 4, 1231 AC Loosdrecht ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80347401.

Versie: 2021-02-26, v1.0

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze website www.professionaltranslator.nl verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier) of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Lorna Tasker Professional Translator in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Lorna Tasker Professional Translator gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;

Omschrijving van de persoonsgegevens
Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • bedrijfsgegevens;
 • functie;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • (mobiel) telefoonnummer;
 • IP-adres;
 • technische browserinformatie;
 • cookie ID.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden
Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging
Lorna Tasker Professional Translator maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens.

Cookies
Op deze website worden cookies gebruikt om te bepalen uit welk land u komt en zodoende de website in juiste taal aan te bieden. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen;
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren.

Technische of functionele cookies
Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.

In- en uitschakelen van cookies
U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulppagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere websites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Uw wettelijke rechten
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het contactformulier, ons eene-mail te sturen via info@professionaltranslator.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 06-42 525 620 op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • overdraagbaarheid van gegevens.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens
Lorna Tasker Professional Translator
Rembrandtlaan 4, 1231 AC Loosdrecht
Kvk-nummer: 80347401

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.